Wolontariat

Wolontariat – czyli najważniejsze i najbardziej potrzebne działania w schronisku

Ale co to znaczy? Kim jest wolontariusz? Na czym polega pomoc wolontariusza? Kto może nim zostać i na jakich zasadach? To pytania, które często słyszymy, dlatego bardzo chcielibyśmy rozwiać wszelkie niejasności.

Kto może zostać wolontariuszem? 
Wolontariusz to osoba fizyczna, która na zasadzie dobrowolności i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz schroniska. Wolontariuszem może być osoba, która:
– ukończyła 16 rok życia – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
– ukończyła 18 rok życia
– podpisała ze schroniskiem porozumienie, lubi zwierzęta, prezentuje pozytywny stosunek do zwierząt i pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz
– przeszła szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem wykonywanej pracy.
Każdy kandydat wypełnia Formularz Zgłoszeniowy, w którym deklaruje zakres wykonywanych prac. W przypadku osób nieletnich do 16 roku życia, taki Formularz składa rodzic, pod którego opieką pozostaje dziecko przybyłe do schroniska.

Kandydat na wolontariusza świadomie decyduje się na uczestnictwo w wolontariacie biorąc pod uwagę swoje możliwości czasowe, a także swoje predyspozycje psychiczne, fizyczne i zdrowotne. Po wpisaniu na listę wolontariuszy, wolontariusz zostaje przyjęty na 3 – miesięczny okres próbny, chyba, że ze względu na posiadane doświadczenie lub predyspozycje taki okres próbny nie jest konieczny.
Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w schronisku przepisów, regulaminów oraz poleceń pracowników schroniska, a przebywając na terenie schroniska ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne szkody, które mogą powstać z jego winy oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec pracowników schroniska i właściciela obiektu.
Kandydaci na wolontariuszy posiadający własne zwierzęta domowe, zostają poinformowani o konieczności dopilnowania terminów szczepień profilaktycznych, zmniejszających ryzyko przeniesienia na nie chorób zakaźnych.

W schronisku funkcjonuje podział na wolontariuszy bardziej doświadczonych i tych, którzy dopiero uczą się pracy ze zwierzętami:
Starszy Wolontariusz – osoba doświadczona w pracy schroniskowej i w kontaktach z psami, znająca wszystkie psy w schronisku, sprawująca nadzór nad pozostałymi wolontariuszami i upoważniona do samodzielnego wyprowadzania psów z boksów, pracy z psem na wybiegu oraz upoważniona do przeprowadzania adopcji
Młodszy Wolontariusz – może wyprowadzać i zabierać na spacer tylko wskazane psy
Wolontariusz Początkujący, w czasie okresu próbnego, może jedynie asystować koordynatorom i starszym wolontariuszom poruszającym się na terenie schroniska, nie może samodzielnie zbliżać się do zwierząt i otwierać boksów

Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy schroniska w przypadku:
– złożenia pisemnej rezygnacji
– rażącego naruszenia postanowień i obowiązujących przepisów, regulaminów i zasad
– nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub porządku prawnego
– nie podjęcia żadnych czynności na rzecz schroniska w okresie 2 miesięcy (jeśli wcześniej nie było to zgłoszone)
– naruszenia zasad pracy, jej dezorganizacji lub zakłócania porządku
– działania na szkodę zwierząt
– nie wykonywania zleconych czynności
– stawienia się na wolontariat pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
– braku możliwości zlecenia zadań wolontariuszowi
Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami sprawuje Kierownik Referatu Komunalnego UMiG we Wrześni lub inna upoważniona osoba. Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące współpracy, wolontariusze mogą składać osobiście lub telefonicznie.

Jakie są obowiązki wolontariusza?
Wolontariusz przebywający na terenie schroniska ma obowiązek:
– przestrzegać zapisów umowy
– odnosić się do zwierząt z należytym szacunkiem
– dbać o warunki bytowania zwierząt w schronisku
– korzystać z pomocy koordynatorów wolontariatu Stowarzyszenia Psi-jaciel przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu psów z boksów
– pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z upoważnionym pracownikiem schroniska oraz koordynatorami wolontariatu Stowarzyszenia Psi-jaciel
– przestrzegać przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa
– wykonywać czynności związane z funkcjonowaniem schroniska
– dbać o czystość i porządek na terenie schroniska
– uczestniczyć w imprezach charytatywnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Psi-jaciel na rzecz podopiecznych schroniska.

Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:
– wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów, ich socjalizacji i zabawie
– wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt
– wykonywaniu drobnych prac porządkowych, w tym sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, myciu naczyń i porządkowaniu sprzętu
– udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt, organizowanych na zlecenie i pod nadzorem schroniska (wyłącznie w przypadku uzyskania odrębnego upoważnienia)
– pomocy w organizowanych na rzecz schroniska akcjach, festynach i imprezach edukacyjnych
– pomocy w prowadzeniu akcji adopcyjnych
– współtworzeniu strony internetowej oraz treści promujących adopcje
– innych czynnościach zleconych przez koordynatorów wolontariatu Stowarzyszenia Psi-jaciel
Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarta z nim umowa, której zmiana wymaga formy pisemnej.

Wolontariuszem może zostać każda osoba kochająca zwierzęta, która czuje potrzebę bezinteresownej pomocy i los bezdomnych zwierząt nie jest jej obojętny. Jednak co najważniejsze, jest odpowiedzialna i stosuje się do ogólnych zasad zawartych w Dekalogu Wolontariusza.

Kiedy odbywa się wolontariat? Wolontariat odbywa się w każdą sobotę między godziną 8:00 a 10:00 oraz w środy między godziną 16:00 a 18:00. Jeśli z jakichś względów wolontariat zostałby odwołany, taka informacja pojawia się na profilu Stowarzyszenia Psi-jaciel.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy chcieć! Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia współpracy. Każdy z nas musiał kiedyś zrobić ten pierwszy krok! Pierwszy krok, który okazał się początkiem wspaniałej przygody, nowych znajomości, przyjaźni, a co najważniejsze poprawy warunków panujących w schronisku, poprawy jakości życia naszych podopiecznych. Nie tylko przez wizyty w schronisku, ale również przez działania mające na celu m.in. poszukiwania domów.

Nie ma co się zastanawiać, czekamy na Ciebie! Do zobaczenia! Łapka!

Udostępnisz? Tak też możesz pomóc.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email