Przejdź do treści

Wolontariat

Wolontariat – czyli najważniejsze
i najbardziej potrzebne działania w schronisku

Ale co to znaczy? Kim jest wolontariusz? Na czym polega pomoc wolontariusza? Kto może nim zostać i na jakich zasadach? To pytania, które często słyszymy, dlatego bardzo chcielibyśmy rozwiać wszelkie niejasności.

Kto może zostać wolontariuszem? 
Wolontariusz to osoba fizyczna, która na zasadzie dobrowolności i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz schroniska. Wolontariuszem może być osoba, która:
– ukończyła 16 rok życia – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
– ukończyła 18 rok życia
– podpisała ze schroniskiem porozumienie, lubi zwierzęta, prezentuje pozytywny stosunek do zwierząt i pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz
– przeszła szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z charakterem wykonywanej pracy.
Każdy kandydat wypełnia Formularz Zgłoszeniowy, w którym deklaruje zakres wykonywanych prac. W przypadku osób nieletnich do 16 roku życia, taki Formularz składa rodzic, pod którego opieką pozostaje dziecko przybyłe do schroniska.

Kandydat na wolontariusza świadomie decyduje się na uczestnictwo w wolontariacie biorąc pod uwagę swoje możliwości czasowe, a także swoje predyspozycje psychiczne, fizyczne i zdrowotne. Po wpisaniu na listę wolontariuszy, wolontariusz zostaje przyjęty na 3 – miesięczny okres próbny, chyba, że ze względu na posiadane doświadczenie lub predyspozycje taki okres próbny nie jest konieczny.
Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w schronisku przepisów, regulaminów oraz poleceń pracowników schroniska, a przebywając na terenie schroniska ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne szkody, które mogą powstać z jego winy oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec pracowników schroniska i właściciela obiektu.
Kandydaci na wolontariuszy posiadający własne zwierzęta domowe, zostają poinformowani o konieczności dopilnowania terminów szczepień profilaktycznych, zmniejszających ryzyko przeniesienia na nie chorób zakaźnych.

W schronisku funkcjonuje podział na wolontariuszy bardziej doświadczonych i tych, którzy dopiero uczą się pracy ze zwierzętami:
– Starszy Wolontariusz – osoba doświadczona w pracy schroniskowej i w kontaktach z psami, znająca wszystkie psy w schronisku, sprawująca nadzór nad pozostałymi wolontariuszami i upoważniona do samodzielnego wyprowadzania psów z boksów, pracy z psem na wybiegu oraz upoważniona do przeprowadzania adopcji
– Młodszy Wolontariusz – może wyprowadzać i zabierać na spacer tylko wskazane psy
– Wolontariusz Początkujący, w czasie okresu próbnego, może jedynie asystować koordynatorom i starszym wolontariuszom poruszającym się na terenie schroniska, nie może samodzielnie zbliżać się do zwierząt i otwierać boksów

Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy schroniska w przypadku:
– złożenia pisemnej rezygnacji
– rażącego naruszenia postanowień i obowiązujących przepisów, regulaminów i zasad
– nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub porządku prawnego
– nie podjęcia żadnych czynności na rzecz schroniska w okresie 2 miesięcy (jeśli wcześniej nie było to zgłoszone)
– naruszenia zasad pracy, jej dezorganizacji lub zakłócania porządku
– działania na szkodę zwierząt
– nie wykonywania zleconych czynności
– stawienia się na wolontariat pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
– braku możliwości zlecenia zadań wolontariuszowi
Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami sprawuje Kierownik Referatu Komunalnego UMiG we Wrześni lub inna upoważniona osoba. Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące współpracy, wolontariusze mogą składać osobiście lub telefonicznie.

Jakie są obowiązki wolontariusza?
Wolontariusz przebywający na terenie schroniska ma obowiązek:
– przestrzegać zapisów umowy
– odnosić się do zwierząt z należytym szacunkiem
– dbać o warunki bytowania zwierząt w schronisku
– korzystać z pomocy koordynatorów wolontariatu Stowarzyszenia Psi-jaciel przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu psów z boksów
– pracować w dniach i godzinach wyznaczonych w drodze wcześniejszych ustaleń z upoważnionym pracownikiem schroniska oraz koordynatorami wolontariatu Stowarzyszenia Psi-jaciel
– przestrzegać przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa
– wykonywać czynności związane z funkcjonowaniem schroniska
– dbać o czystość i porządek na terenie schroniska
– uczestniczyć w imprezach charytatywnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Psi-jaciel na rzecz podopiecznych schroniska.

Zlecone wolontariuszowi czynności mogą polegać w szczególności na:
– wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów, ich socjalizacji i zabawie
– wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt
– wykonywaniu drobnych prac porządkowych, w tym sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, myciu naczyń i porządkowaniu sprzętu
– udziale w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt, organizowanych na zlecenie i pod nadzorem schroniska (wyłącznie w przypadku uzyskania odrębnego upoważnienia)
– pomocy w organizowanych na rzecz schroniska akcjach, festynach i imprezach edukacyjnych
– pomocy w prowadzeniu akcji adopcyjnych
– współtworzeniu strony internetowej oraz treści promujących adopcje
– innych czynnościach zleconych przez koordynatorów wolontariatu Stowarzyszenia Psi-jaciel
Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarta z nim umowa, której zmiana wymaga formy pisemnej.

Wolontariuszem może zostać każda osoba kochająca zwierzęta, która czuje potrzebę bezinteresownej pomocy i los bezdomnych zwierząt nie jest jej obojętny. Jednak co najważniejsze, jest odpowiedzialna i stosuje się do ogólnych zasad zawartych w Dekalogu Wolontariusza.

Kiedy odbywa się wolontariat? Wolontariat odbywa się w każdą sobotę między godziną 8:00 a 10:00 oraz w środy między godziną 16:00 a 18:00. Jeśli z jakichś względów wolontariat zostałby odwołany, taka informacja pojawia się na profilu Stowarzyszenia Psi-jaciel.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy chcieć! Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia współpracy. Każdy z nas musiał kiedyś zrobić ten pierwszy krok! Pierwszy krok, który okazał się początkiem wspaniałej przygody, nowych znajomości, przyjaźni, a co najważniejsze poprawy warunków panujących w schronisku, poprawy jakości życia naszych podopiecznych. Nie tylko przez wizyty w schronisku, ale również przez działania mające na celu m.in. poszukiwania domów.

Nie ma co się zastanawiać, czekamy na Ciebie! Do zobaczenia! Łapka!

udostępnisz? Tak też możesz pomóc!