Stowarzyszenie „Psi-jaciel” zostało założone z miłości do psów przez grupę wolontariuszy. Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy psiakom tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna oraz zapewnianie podopiecznym schroniska jak najlepszych warunków życia.


Szczegółowo cele Stowarzyszenia określone są w Rozdziale II Statutu:

§2

 1. Podstawowe cele Stowarzyszenia:
  a) pozyskiwanie funduszy na rzecz podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni oraz zapewnienia im jak najlepszych warunków życia,
  b) organizowanie pomocy rzeczowej dla zwierząt, których właściciele znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
  c) prowadzenie działalności społeczno-edukacyjnej, dla kształtowania świadomości ludzkiej w poszanowaniu praw zwierząt, ich humanitarnego traktowania i objęcia opieką,
  d) przygotowywanie i wdrażanie projektów promujących adopcję zwierząt bezdomnych oraz programów mających na celu ograniczenie populacji psów i kotów,
  e) współpraca z Miastem i Gminą Września – właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w ramach usprawnienia organizacji Schroniska,
  f) reprezentowanie praw zwierząt przed wymiarem sprawiedliwości.


 2. Szczegółowe cele Stowarzyszenia:
  a) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz profilu Stowarzyszenia na Facebooku,
  b) poszukiwanie sponsorów i darczyńców, w celu pozyskania środków na rozbudowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni, jego bieżące remonty oraz powiększenie terenu spacerowego i budowy wybiegów dla psów,
  c) pozyskiwanie środków pieniężnych na szeroką opiekę weterynaryjną, w tym na zabiegi kastracji i sterylizacji oraz na wdrażanie programu szczepień,
  d) poszukiwanie funduszy dla zapewnienia podopiecznym Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni zabiegów pielęgnacyjnych, wyżywienia, opieki behawioralnej i zaspokojenia ich innych potrzeb,
  e) organizowanie zbiórek żywności oraz artykułów zwierzęcych,
  f) coroczne wnioskowanie do Rady Miasta i Gminy Września, o zagwarantowanie w budżecie gminy niezbędnych środków na utrzymanie i rozwój Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni,
  g) prowadzenie pogadanek dla dzieci i młodzieży, mających na celu pogłębianie świadomości poszanowania zdrowia, życia i praw zwierząt wśród najmłodszych,
  h) organizowanie konkursów plastycznych, literackich i innych dla najmłodszych, w celu uwrażliwienia ich na los bezdomnych zwierząt,
  i) prowadzenie kampanii propagujących poddawanie psów i kotów zabiegom sterylizacji oraz kastracji, a także czipowania,
  j) propagowanie akcji mających na celu zapoznanie lokalnych mieszkańców z problemem bezdomności wśród zwierząt (drukowanie ulotek, plakatów, wydawanie artykułów z podobiznami podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni, organizowanie spacerów z podopiecznymi Schroniska ulicami Wrześni oraz wystaw z ich udziałem),
  k) poszukiwanie domów tymczasowych dla bezdomnych psów i kotów,
  l) popularyzowanie adopcji w ramach akcji „Wirtualny Opiekun”,
  m) przygotowywanie podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni do adopcji realnej,
  n) poszukiwanie osób zainteresowanych adopcją realną – współpraca z mediami w tym zakresie (realizacja adopcji dopiero po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z osobą zainteresowaną adopcją i wypełnieniu przez nią odpowiedniej ankiety),
  o) przeprowadzanie wizyt poadopcyjnych i monitorowanie dalszych losów adoptowanych psów i kotów,
  p) poszukiwanie i pielęgnowanie współpracy z fundacjami opiekującymi się bezdomnymi psami rasowymi i innymi,
  q) podejmowanie inicjatyw mających na celu stanowienie bądź zmianę przepisów prawa miejscowego, dla ochrony podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni i poprawy warunków ich życia (regulamin schroniska, regulamin wolontariatu),
  r) dążenie do usprawnienia administracji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni (komputerowe prowadzenie dokumentacji każdego z podopiecznych Schroniska),
  s) aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta i Gminy Września, Starostwem Powiatowym we Wrześni, Komendą Powiatową Policji we Wrześni oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz zwierząt,
  t) podejmowanie działań innych niż wymienione w ppkt a-t, służących ochronie zwierząt.