Statut Stowarzyszenia otwórz


Regulamin wolontariatu – otwórz


Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrześni – otwórz


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września – otwórz


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – otwórz


Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – otwórz


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej – otwórz


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt – otwórz


Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1225/97– otwórz


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – otwórz


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w  sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt – otwórz


Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11 z października 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii – otwórz